Beleid sessies

RONDE 1A (12.00-13.00): 20 jaar coffeeshopbeleid

 Margriet van Laar is hoofd van het programma Drug Monitoring & Policy van het Trimbos-instituut. Zij werkt sinds de eerste Paarse drugsnota (Continuïteit en verandering, 1995) op het terrein van het drugsonderzoek. Zij is auteur van de Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid (2010), coördinator van de Nationale Drugs Monitor en heeft diverse (internationale) projecten op het terrein van cannabisgebruik en – markten geleid.

In deze sessie zal Margriet van Laar laten zien welke inzichten vanuit monitoring en wetenschappelijk onderzoek cruciaal zijn geweest voor het (huidige) cannabisbeleid, en welke kennis nog ontbreekt om gefundeerd beleid te kunnen voeren. Hierbij ligt de nadruk op het perspectief van de volksgezondheid.

Download presentatie

Bert Bieleman en Ralph Mennes doen al (vele) jaren onderzoek naar het landelijke en lokale coffeeshopbeleid. Naast verschillende evaluaties van gemeentelijk beleid voer(d)en zij ook de periodieke metingen uit voor de landelijke Monitor Aantallen coffeeshops en lokaal beleid en de landelijke Monitor coffeeshopbeleid.

In deze sessie gaan Bert Bieleman en Ralph Mennes in op aantallen coffeeshops en de relatie met de openbare ruimte. Zij laten zien dat lokaal maatwerk van groot belang is bij het (weer) beheersbaar maken en houden van de situatie. Zij identificeren eerst enkele algemene factoren. Vervolgens zoomen zij in op best-cases, waarbij zij aandacht besteden aan welke maatregelen door gemeente, coffeeshops en overige betrokkenen het beste werken.

Download presentatie


RONDE 1B (12.00-13.00): Cannabis en gemeenten

Nienke Liebregts is criminoloog en kwalitatief onderzoeker bij het Bonger Instituut (Universiteit van Amsterdam). Zij werkte in de afgelopen jaren aan verschillende onderzoeken naar cannabis en andere middelen zoals stimulantia. In 2015 promoveerde zij op longitudinaal onderzoek naar de dynamiek van frequent cannabisgebruik.

In de afgelopen jaren is het cannabisbeleid meerdere malen aangepast en in verschillende grote steden is het aantal coffeeshops terug gebracht. Zo zijn in Amsterdam meerdere coffeeshops in het centrum gesloten. In Rotterdam heeft de gemeente daarnaast de sluitingstijd van de meeste van de coffeeshops vervroegd. Het Bonger Instituut deed onderzoek naar effecten van deze beleidsmaatregelen. Het waterbedeffect en andere gevolgen zullen worden besproken.

Download presentatie

August de Loor houdt zich sinds de opkomst van cannabis in de jaren zestig bezig met het softdrugs- en coffeeshopbeleid. Als straathoekwerker begon hij met het testen van cannabis hetgeen de basis legde voor het landelijke drugstestbeleid. Ook heeft hij geadviseerd bij het scheidingsbeleid tussen soft- en harddrugs en ondernam hij verschillende initiatieven gericht op onder meer de samenwerking in de coffeeshopbranche en het terugdringen van problematisch gebruik.

In deze sessie gaat August de Loor nader in op het gedoogbeleid. Volgens hem heeft het te lang vasthouden aan dit beleid geleid tot een gespletenheid in de positie van de coffeeshops, hetgeen nog steeds zichtbaar is binnen de huidige initiatieven voor het legaliseren van de achterdeur van coffeeshops. In de sessie wordt de hardnekkigheid van deze gespletenheid toegelicht met aanbevelingen hoe dit op te lossen.


RONDE 2 (14.15-15.15): Cannabisbeleid door andere ogen

Tom Decorte is hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent en tevens directeur van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD). Hij verricht reeds twintig jaar onderzoek naar drugs en (inter)nationaal en lokaal drugsbeleid, en publiceert geregeld over deze onderwerpen.

Cannabis reguleren: pleidooi voor een non-profit model. In zijn bijdrage bepleit Decorte een nieuwe benadering van het cannabisbeleid. Terwijl de regulering van cannabis op verschillende plaatsen in de wereld de vorm aanneemt van een commerciële markt, met alle risico’s vandien, beargumenteert Decorte een concreet stappenplan voor de implementatie van een gereguleerde cannabismarkt, dat gebaseerd is op een non-profit logica.

Download presentatie

Prof. dr. Marc Willemsen is bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging. De laatste jaren richt hij zich vooral op de ethische, politieke en bestuurskundige aspecten van tabaksbeleid.

Drs. Victor Everhardt is wethouder in de gemeente Utrecht met onder meer volksgezondheid in zijn portefeuille. Hiervoor was hij beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS en hoofd Centrum Jeugd bij het Trimbos-instituut.

In deze sessie licht Marc Willemsen de doelstellingen en principes van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid toe en gaat hij nader in op de rol van harm reductie hierbinnen. Hierbij gaat hij bijvoorbeeld ook in op standpunten en beleid met betrekking tot e-sigaretten.
Victor Everhardt zal hier vanuit het perspectief van cannabisbeleid op reflecteren.

Download presentatie


RONDE 3 (15.30-16.30): Experiment gesloten coffeeshopketen

Prof. dr Dike van de Mheen is voorzitter van Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Zij is deskundige op het gebied van public health, zorgonderzoek, en verslaving. Ze is lid van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen (Commissie Knottnerus) en was lid van de Landelijke Adviescommissie Drugsbeleid en de Expertcommissie Lijstenproblematiek Opiumwet.

In  juni dit jaar heeft de Adviescommissie “Experiment gesloten cannabisketen” haar advies (fase 1) uitgebracht aan het kabinet. Inmiddels is fase 2 van het adviestraject ingegaan. Het advies betreft de interventie van een gesloten cannabisketen en het onderzoek naar proces en effect daarvan. Dike van de Mheen, zal toelichting geven op de inhoud van het advies. Ze zal o.a. ingaan op de onderwerpen: productie, distributie, verkoop, preventieve maatregelen, toezicht en handhaving, de procesevaluatie en mogelijke effectmetingen.

Sander Rigter levert als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut een bijdrage aan deze sessie en gaat nader in op de quickscan van het aanbod van hasjsoorten en wietvariëteiten in coffeeshops.

Daarnaast levert Nicole Maalsté een bijdrage aan deze sessie. Zij doet als sociaal-wetenschapper al ruim 25 jaar onderzoek naar ontwikkelingen op illegale (drugs)markten en ondersteunt met haar expertise het denkwerk van overheden, advocaten, politici, journalisten en belangenorganisaties. Momenteel is zij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en mede-eigenaar van het Haagse projectenbureau Acces Interdit. In haar bijdrage zal zij ingaan op gedragingen van cannabisconsumenten in de coffeeshop en op de illegale markt op basis van de Grass-Poll, een grootschalige online-survey onder cannabisconsumenten die zij in 2016 is gestart.

Download presentatie Dike van de Mheen

Download presentatie Sander Rigter

Download presentatie Nicole Maalsté

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.